Aditi Dukha-ha Prabhu (Przystanek Woodstock 2014 - Pokojowa Wioska Kryszny)
Aditi Dukha-ha Prabhu